Regulamin

Warunki ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zostały podzielone na:

I. Warunki użytkowania strony www.wakacyjnepomysly.pl
II Ogólne Warunki Handlowe LWS GROUP S.R.O. (pośrednik)
III. Ogólne Warunki Handlowe oferentów wycieczek (przedsiębiorstwa pośredniczące)
LWS Group S.R.O. w ramach usług pośrednictwa udostępnia odwiedzającym i oferentom usług turystycznych niniejszą platformę rezerwacyjną.


Oprócz tego, LWS Group S.R.O udostępnia w celu rezerwacji lub dalszego pośrednictwa tę platformę rezerwacyjną również określonym parterom współpracującym (subbrokerom/partnerom współpracującym) w zakresie usług turystycznych przedstawianym przez oferentów. Użytkowanie platformy rezerwacji przez subbrokerów lub partnerów współpracujących wymaga osobnych uzgodnień umownych i bez uprzedniej pisemnej autoryzacji ze strony LWS Group S.R.O jest niedozwolone.


Umowy o usługach turystycznych zawierane są bezpośrednio pomiędzy użytkownikami tej platformy rezerwacyjnej i oferentami usług turystycznych. LWS Group S.R.O nie jest stroną umowy w kontekście usług turystycznych oferowanych na tej platformie rezerwacyjnej.

I. Warunki użytkowania dla strony internetowej

1. Kto zarządza niniejszą stroną internetową?


Niniejsza strona internetowa (wraz ze wszystkimi podstronami i treściami oraz zaprezentowanymi tekstami, grafiką, wideo, usługami i pozostałymi informacjami; nazywana łącznie „stroną internetową“ ) została utworzona przez LWS GROUP S.R.O. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratysława, Słowacja. Z firmą LWS Group S.R.O mogą się Państwo skontaktować poprzez stronę (https://wakacyjnepomysly.pl) lub e-mailem sklep.lifewillshowpl@gmail.com


Rezerwacje poprzez platformę rezerwacyjną podlegają Ogólnym Warunkom Handlowym LWS Group S.R.O oraz Ogólnym Warunkom Handlowym oferentów wycieczek

2. Zakres warunków użytkowania


Niniejsze warunki użytkowania („warunki użytkowania“) obowiązują razem z oświadczeniem w sprawie ochrony danych („postanowienia w sprawie ochrony danych“) dla wszystkich rodzajów użytkowania strony internetowej. Użytkowanie strony internetowej jest dozwolone każdemu odwiedzającemu stronę internetową („użytkownik” lub „Państwo”) wyłącznie pod warunkiem, że akceptują Państwo warunki użytkowania oraz że przeczytali Państwo i zrozumieli dyrektywę w sprawie ochrony danych. Wykraczające poza powyżej określone użytkowanie strony internetowej lub jej części oznacza, że przeczytali Państwo i zrozumieli warunki użytkowania i dyrektywę w sprawie ochrony danych oraz że wyrażają Państwo całkowitą zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień tych warunków użytkowania.

3. Brak wezwania do użytkowania


Wszystkie dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie stanowią żadnej wiążącej oferty ze strony naszego przedsiębiorstwa. Wiążąca umowa dochodzi do skutku z oferentami proponowanych na stronie internetowej aktywności tylko poprzez zapytanie o rezerwację na platformie rezerwacyjnej i jej przyjęcie poprzez oferenta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi i tylko z oferentem.

4. Brak gwarancji


Mimo, iż LWS Group S.R.O dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności przedstawionych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem treści, LWS Group S.R.O nie przejmuje ani wyraźnej ani milczącej gwarancji za kompletność, poprawność, wiarygodność i aktualność treści tej strony internetowej i jej przydatność w określonym lub innym celu (włącznie ze wszystkimi danymi osób trzecich). LWS Group S.R.O zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia treści niniejszej strony internetowej oraz ich struktury i funkcji o dowolnym czasie i bez uprzedzenia według własnego uznania bez usuwania przy tym przedawnionych treści lub ich oznakowywania jako takich. LWS Group S.R.O może zablokować użytkownikowi dostęp do strony internetowej całkowicie lub częściowo lub uzależnić dostęp od spełnienia określonych warunków. LWS Group S.R.O nie przejmuje ani wyraźnej ani milczącej odpowiedzialności za dostępność strony internetowej względnie jej funkcje oraz stan wolny od błędów. Postanowienie to nie obejmuje również żadnego rodzaju gwarancji, że strona internetowa i stanowiąca jej podstawę infrastruktura jest wolna od wirusów i innego szkodliwego oprogramowania. Ponadto, LWS Group S.R.O. nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za to, że treści strony internetowej nie zostały zmienione poprzez wystąpienie błędów technicznych lub poprzez nieupoważnione osoby trzecie.

5. Ograniczenie odpowiedzialności za część I OWH


Odpowiedzialność LWS Group S.R.O, jej ustawowych przedstawicieli i jej niezależnych stron umowy, jej obcych i własnych pracowników i kadry kierowniczej oraz odpowiedzialność za szkody w związku z Państwa dostępem (lub brakiem możliwości dostępu) do strony internetowej lub za ewentualne błędy, pominięcia lub osiągnięte wyniki wskutek korzystania ze strony internetowej, niezależnie od ich podstawy prawnej, jest wykluczona; nie dotyczy to odpowiedzialności za szkody umyślne lub popełnione wskutek rażącego niedbalstwa oraz tylko w wymiarze, w jakim dopuszcza do tego obowiązujące prawo. Tym samym, ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w ramach złożonych gwarancji, w przypadku utraty życia, naruszenia integralności ciała i zdrowia oraz odnośnie roszczeń wynikających z ustawy w sprawie odpowiedzialności cywilnej za produkt.

6. Treści osób trzecich, linki do innych stron internetowych


LWS Group S.R.O nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich (włącznie z podlegającymi możliwości rezerwacji aktywnościami i odnośnymi informacjami), o ile są one oferowane poprzez stronę internetową, oraz za treści, do których linki lub odniesienia zostały zamieszczone na stronie internetowej. LWS Group S.R.O nie poleca ani nie popiera tego rodzaju treści ani nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Jeżeli LWS Group S.R.O zamieszcza linki do stron internetowych osób trzecich, użytkowanie tego rodzaju stron internetowych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Z tego względu LWS Group S.R.O zaleca przeczytanie odpowiednich stron internetowych i sprawdzenie ich danych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Jeżeli będą Państwo podejrzewali występowanie na stronach internetowych nielegalnych treści, prosimy o wysłanie e-maila na adres sklep.lifewillshowpl@gmail.com.

7. Prawa ochronne


Między Państwem a LWS Group S.R.O strona internetowa jest i będzie chroniona prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej (włącznie z prawem konkurencji). Nie nabywają Państwo żadnych praw do strony internetowej ani do ewentualnie opublikowanych na stronie internetowej nazw i nazwisk, nazw handlowych i wszelkiego rodzaju znaków (włącznie z markami). Zezwala się Państwu na uzyskiwanie dostępu do strony internetowej i jej wyświetlanie, jednak nie na włączanie strony internetowej w inne strony internetowe lub jej kopiowanie, prezentowanie, licencjonowanie, publikowanie, pobieranie, uploadowanie, wysyłanie lub oferowanie jej doświadczania w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

8. Zmiany warunków użytkowania


LWS Group S.R.O zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnej chwili oraz z natychmiastowym skutkiem. Jeżeli LWS Group S.R.O podejmie zmiany, wejdą one w życie z chwilą ich publikacji na stronie internetowej. LWS Group S.R.O oczekuje od Państwa regularnego przeglądu tego rozdziału, aby byli Państwo zawsze poinformowani odnośnie obowiązujących warunków użytkowania. Poprzez dalsze użytkowanie strony internetowej po wprowadzonej zmianie, wyrażają Państwo automatyczną zgodę na zmiany.

9. Znajdujące zastosowanie prawo i właściwość miejscowa sądu


Obowiązuje prawo Republiki Słowacji z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży. Jeżeli dokonali Państwo użytkowania jako konsumenci i w chwili użytkowania przebywali Państwo na stałe w innym kraju, stosowanie obowiązujących przepisów prawa tego kraju pozostaje nienaruszone przez podjęty w zdaniu 1 wybór prawa. Wyłączną właściwością miejscową sądu jest Bratysława, o ile użytkownik jest handlowcem w rozumieniu kodeksu handlowego lub w chwili wnoszenia pozwu nie dysponuje stałym miejscem zamieszkania w Słowacji. Obowiązujące zgodnie z prawem właściwości miejscowe sądu pozostają nienaruszone.


LWS GROUP S.R.O.

Karpatské námestie 10A

831 06 Bratysława

Słowacja

II LWS GROUP S.R.O. dla użytkowników dotyczące oferty internetowej platformy www.wakacyjnepomysly.pl

 

1. Wstęp


1.1 LWS GROUP S.R.O. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratysława, Słowacja prowadzi platformę rezerwacyjną dotyczącą ofert turystycznych jako oferty online przez internet (w dalszej treści nazywana „platforma”). Na platformie użytkownicy mają możliwość znajdowania i rezerwowania wycieczek, aktywności i atrakcji turystycznych na całym świecie. Oferta online obejmuje wycieczki krajoznawcze, rejsy statkami, wynajem łodzi, wynajem jachtów, zipline, rafting oraz inne usługi. Oferty są udostępniane online przez dużą ilość lokalnych oferentów („oferenci”) na całym świecie, z którymi zawierana jest również umowa dotycząca usługi turystycznej („umowa o świadczenie”). Odnośnie świadczeń oferentów istnieje możliwość pobierania poprzez platformę informacji i składania zamówień.
1.2 LWS GROUP S.R.O. kieruje się w równej mierze do konsumentów i przedsiębiorców. Dla celów niniejszych OWH obowiązują następujące zasady:
a. „Konsumentem“ jest każda osoba fizyczna zawierająca umowę w celach, które nie mogą być przypisane w przeważające mierze działalności gospodarczej ani niezależnej pracy zawodowej (§ 13 kodeksu cywilnego – „kodeksu cywilnego“).
b. „Przedsiębiorcą“ jest osoba fizyczna lub prawna lub uprawniona do zawierania czynności prawnych spółka osobowa działająca podczas zawierania umowy w wykonywaniu swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.
c. „Użytkownik“ określa osobę fizyczną, chyba że jest ona wyraźnie zarejestrowana w LWS GROUP S.R.O. jako osoba prawna. Korzystanie z działań i zaniechania przy rejestracji osoby prawnej zostaną przypisane osobie fizycznej, poza sytuacjami w ramach jej pełnomocnictwa dla osoby prawnej.

2. Przedmiot części II niniejszych OWH


Niniejsze OWH obowiązują dla każdego sposobu korzystania z platformy przez internet. Stosunek umowy pomiędzy użytkownikiem a LWS GROUP S.R.O. obejmuje zasadniczo tylko przepisowe pośrednictwo użytkowników w stosunku do danego oferenta usługi.LWS GROUP S.R.O. nie występuje sama jako organizator, ani też jako wynajmujący, sprzedawca lub jako inna strona umowy w odniesieniu do umowy o świadczenie z użytkownikiem. Dla ofert na platformie i pośrednictwa użytkowników na rzecz oferenta obowiązuje z tego względu niniejsza część II OWH LWS GROUP S.R.O. Dla użytkowania platformy przez partnerów współpracujących (subbrokerów/ partnerów współpracujących) obowiązuje niniejsza część II OWH z zastrzeżeniem oddzielnych uzgodnień umownych podjętych z danym partnerem współpracującym. Dla danej umowy o świadczenie między użytkownikiem a oferentem obowiązują warunki umowy oferentów według części III niniejszych OWH.

3. Rejestracja


3.1 Korzystanie z oferty platformy może zasadniczo odbywać się anonimowo.
3.2 Określone sposoby korzystania z platformy, takie jak zlecanie rezerwacji, wymagają rejestracji. Podczas rejestracji użytkownik wysyła elektroniczny formularz rejestracji i zgadza się na OWH. Rejestracja przez LWS GROUP S.R.O. zostaje zawarta dopiero z chwilą potwierdzenia na podany przez użytkownika adres e-mail. Osoby fizyczne muszą w celu rejestracji ukończyć 18 rok życia. Użytkownik musi trzymać nadane przez niego hasło w tajemnicy i odpowiednio zapobiegać możliwości poznania hasła przez osoby trzecie.
3.3 Zakładanie więcej niż jednego konta użytkownika dla tej samej osoby fizycznej lub prawnej jest niedozwolone. Konto użytkownika nie podlega możliwości przeniesienia.

4. Usługi LWS GROUP S.R.O./Zawarcie umowy


4.1 Gdy użytkownik poda na platformie swoje życzenia co do świadczeń (np. cel podróży, rodzaj wycieczki, czas startu, liczbę uczestników i opcje ceny), LWS GROUP S.R.O. wskaże użytkownikowi informacje dotyczące świadczeń oferenta („informacje dotyczące świadczeń“). Na podstawie tych informacji użytkownik może, ewentualnie po sprawdzeniu dostępności, złożyć poprzez swoje zamówienie ofertę umowy w celu jej przekazania danemu oferentowi, przy czym subbroker działa w imieniu użytkownika z pośrednictwa. Odbywa się to po wyborze i przeniesieniu do koszyka poprzez kliknięcie na pole przyciskowe „zarezerwuj“.
4.2 Użytkownik jest związany swoją wiążącą ofertą przez 5 dni roboczych, w tym celu patrz Punkt 5 Ogólnych Warunków Handlowych oferentów wycieczek w części III.
4.3 LWS GROUP S.R.O. poinstruuje użytkownika odnośnie warunków transportu wzgl. warunków handlowych oferentów dla ich stosunku umowy względem użytkownika oraz ich świadczeń. Znajdują się one w danych zakładkach. Użytkownik jest sam odpowiedzialny za przestrzeganie i spełnianie tych warunków. Oferent zastrzega sobie prawo do niedopuszczania użytkownika do aktywności lub jego wykluczenia, jeżeli nie będą Państwo spełniać warunków. W takim przypadku zapłacona cena nie zostanie zwrócona.
4.4 LWS GROUP S.R.O. udostępni użytkownikowi do dyspozycji potwierdzenie rezerwacji w imieniu i na zlecenie oferenta oraz potwierdzenie zapłaty. Użytkowanie samej platformy jest dla użytkownika bezpłatne. Koszty dostępu technicznego do platformy (np. dostępu do internetu) ponosi sam użytkownik. LWS GROUP S.R.O. jest uprawniona do inkasowania wystawionych w rachunku kwot w imieniu i na zlecenie oferenta.
4.5 LWS GROUP S.R.O. przekaże użytkownikowi ewentualne dane dotyczące użytkowania świadczenia oferenta według obowiązujących warunków, gdy zostaną one otrzymane od oferenta.
4.6 LWS GROUP S.R.O. nie przejmuje żadnej gwarancji za poprawność przekazanych dalej danych ani za zrealizowanie świadczeń przez oferenta, ponieważ wszystkie wskazane i przekazane dalej informacje opierają się na danych oferentów lub osób trzecich, które nie mogą zostać pojedynczo sprawdzone przez LWS GROUP S.R.O..

5. Płacenie w platformie


5.1 Odnośnie przeznaczonego do zapłaty przez użytkownika wynagrodzenia za świadczenia oferenta obowiązuje umowa o świadczenie z oferentem.
5.2 LWS GROUP S.R.O. jest uprawniona do inkasowania wszystkich wystawionych w rachunku kwot w imieniu i na zlecenie oferenta, jeżeli z rachunku oferenta wyraźnie nie wynika inaczej. Jeżeli roszczenia mają zostać zapłacone przez użytkownika w innej walucie niż jego krajowa waluta (roszczenie w walucie obcej), LWS GROUP S.R.O. może żądać płatności w walucie krajowej i przeliczyć roszczenie w walucie obcej według bieżącego kursu wymiany walut w chwili zawierania umowy. LWS GROUP S.R.O. może naliczyć użytkownikowi za to stosowną opłatę za wymianę.
5.3 Osobą kontaktową użytkownika w związku z umową o świadczenie i wynagrodzeniem za nie jest dany oferent jako strona umowy. Użytkownik może dochodzić spłaty wynagrodzenia tylko wobec danego oferenta. Zapewniona przez oferenta spłata może być realizowana przez oferenta także poprzez LWS GROUP S.R.O.. W celu uproszczenia procedury dla użytkownika, zaleca się komunikację poprzez platformę lub e-mail: sklep.lifewillshowpl@gmail.com.
5.4 Aby skorzystać z funkcji zapłaty LWS GROUP S.R.O. użytkownik musi się zarejestrować. Użytkownik musi podać informacje dotyczące płatności zgodnie z prawdą a w razie zmian niezwłocznie je zaktualizować. Dozwolone dla danego świadczenia metody płatności zostaną wskazane użytkownikowi w trakcie procedury zamówienia.
5.5 Poprzez autoryzację płatności użytkownik wyraża zgodę na skorzystanie z jego informacji dotyczących płatności w celu pobrania wynagrodzenia przez właściciela świadczenia. LWS GROUP S.R.O. zastrzega sobie prawo do uzależnienia metody płatności LWS GROUP S.R.O. od sprawdzenia niezbędnej wiarygodności użytkownika.


6. Kształtowanie cen LWS GROUP S.R.O.


6.1 Wszystkie ceny na platformie są podawane od osoby i włącznie z podatkiem VAT oraz wszystkimi innymi podatkami. Możliwym jest, że na miejscu dodatkowo pobierane będą lokalne podatki.
6.2 Te ustalone przez oferentów ceny również podlegają ewentualnym szczególnym postanowieniom, na przykład w odniesieniu do anulowania i zwrotu uregulowanych płatności. Przed rezerwacją proszę zatem dokładnie sprawdzić, czy dana umowa o świadczenie podlega specjalnym postanowieniom.

7. Obowiązki i powinności użytkownika


7.1 Użytkownik będzie utrzymywał dane rejestracyjne (nazwę użytkownika i hasło) w tajemnicy, nie umożliwiając osobom trzecim dostępu do portalu do logowania z jego danymi rejestracyjnymi. Użytkowanie z portalu do logowania po zarejestrowaniu się użytkownika jest mu przypisywane.
7.2 Użytkownik może po otrzymaniu informacji o świadczeniu wysyłać ewentualne zamówienia do LWS GROUP S.R.O. w celu dalszego przekazania oferentowi.
7.3 Użytkownik zwolni LWS GROUP S.R.O. z roszczeń osób trzecich na podstawie swojego użytkowania platformy GetYourGuide, chyba że odpowiada za nie LWS GROUP S.R.O.

8. Dostępność i gwarancja


8.1 Nie zachodzą żadne roszczenia co do dostępności, cech jakości lub świadczeń, czy też wsparcia technicznego dla platformy. LWS GROUP S.R.O. może przekształcić, ograniczyć lub zawiesić swoją platformę w dowolnym czasie według swojego uznania. Nie narusza to istniejących uzgodnień użytkownika z oferentem ani ich realizacji.
8.2 LWS GROUP S.R.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub kompletność danych przygotowywanych przez osoby trzecie (przykładowo innych oferentów).
8.3 LWS GROUP S.R.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenia oferowane przez oferentów. Osobą kontaktową użytkownika odnośnie pytań i roszczeń w związku z umową o świadczenie i jej realizację jest każdorazowo oferent.
8.4 O ile nie zachodzą żadne zobowiązania LWS GROUP S.R.O. wobec użytkownika, LWS GROUP S.R.O. nie przejmuje również żadnej odpowiedzialności.

9. Odpowiedzialność LWS GROUP S.R.O.


9.1 O ile LWS GROUP S.R.O. nie przejęła odpowiedniego obowiązku umownego poprzez wyraźne uzgodnienie z użytkownikiem, nie odpowiada ona za dojście do skutku życzenia rezerwacji użytkownika wynikającego z odpowiednich umów z oferentami z pośrednictwa.
9.2 Bez wyraźnego uzgodnienia lub zapewnienia w tym zakresie, LWS GROUP S.R.O. nie odpowiada sama odnośnie świadczeń z pośrednictwa za wady w realizacji świadczeń ani za szkody na osobach i szkody materialne wynikłe dla użytkownika w związku ze świadczeniem podróży z pośrednictwa. W przypadku pośrednictwa w zakresie większej ilości turystycznych świadczeń głównych (zgodnie z ustawowym pojęciem zryczałtowanej podróży) zasada ta nie obowiązuje, jeśli LWS GROUP S.R.O. uzasadni założenie realizowania przewidzianych świadczeń podróży na własną odpowiedzialność.
9.3 Ewentualna własna odpowiedzialność cywilna LWS GROUP S.R.O. wynikająca z zawinionego naruszenia obowiązków podczas pośrednictwa umów pozostaje nienaruszona przez powyższe postanowienia.
9.4 Odpowiedzialność cywilna LWS GROUP S.R.O. za roszczenia umowne użytkownika jest ograniczona do potrójnej ceny turystycznej usługi z pośrednictwa, za wyjątkiem
• każdego naruszenia znacznego obowiązku, którego spełnienie w ogóle dopiero umożliwia wywiązanie się z należytego przeprowadzenia umowy pośrednictwa lub którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy
• odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikające z naruszenia życia, integralności ciała lub zdrowia wskutek niedbałego naruszenia obowiązków przez LWS GROUP S.R.O. lub umyślnego albo niedbałego naruszenia obowiązków przez ustawowego przedstawiciela lub zaangażowanego pracownika LWS GROUP S.R.O.
• odpowiedzialności LWS GROUP S.R.O. za pozostałe szkody użytkownika w związku z naruszeniem obowiązków przez LWS GROUP S.R.O. lub ustawowego przedstawiciela lub zaangażowanego pracownika LWS GROUP S.R.O. wskutek rażącego niedbalstwa.
9.5 Za zwykłe niedbalstwo LWS GROUP S.R.O. odpowiada tylko przy naruszeniu ważnego obowiązku umownego i tylko za możliwe do przewidzenia i typowe szkody. Ważne obowiązki umowne to te, których spełnienie w ogóle dopiero umożliwia należyte przeprowadzenie umowy i których przestrzegania użytkownik może regularnie oczekiwać.
9.6 Ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w ramach złożonych gwarancji, w przypadku naruszenia życia, integralności fizycznej i zdrowia ani dla roszczeń wynikających z ustawy dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za produkt.

10. Wypowiedzenie


Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć aktywność swej rejestracji w portalu poprzez zablokowanie swego konta użytkownika. LWS GROUP S.R.O. ma prawo jednostronnie zakończyć rejestrację przy zachowaniu jednego tygodnia wypowiedzenia. Powstałe wcześniej roszczenia pozostają nienaruszone. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia pozostaje nienaruszone.

11. Ochrona danych


11.1 LWS GROUP S.R.O. pobierze i użyje w koniecznym zakresie danych osobowych użytkowników w celu uzasadnienia merytorycznej przebudowy lub zmiany stosunków umownych dla LWS GROUP S.R.O. między użytkownikiem i LWS GROUP S.R.O..
11.2 O ile LWS GROUP S.R.O. jest włączona w komunikację dla umowy o świadczenie usług między użytkownikiem i danym oferentem, przekazuje danemu oferentowi niezbędne dla tej umowy dane. Ten przetwarza i używa tych danych w celu zachęcenia do zawarcia umowy, zawarcia umowy oraz jej realizacji na własną odpowiedzialność. Tożsamość poszczególnego oferenta wynika z dialogu rezerwacji.
11.3 Dalsze informacje znajdą Państwo w regulaminie o ochronie danych LWS GROUP S.R.O. na stronie https://wakacyjnepomysly.pl

12. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych


12.1 LWS GROUP S.R.O. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszych OWH bez podania przyczyn. LWS GROUP S.R.O. dokona tylko takich zmian dotyczących konsumentów, na które powinien się zgodzić użytkownik po rozważnym przeanalizowaniu obustronnych interesów. Dotyczy to np. przypadków zakłócenia równowartościowości, a także luk prawnych i zmian pozycji prawnej. Zmienione warunki zostaną przysłane użytkownikom mailem najpóźniej na dwa tygodnie przed wejściem tych zmian w życie. W razie braku sprzeciwu użytkownika co do wprowadzenia nowych OWH przez dwa tygodnie od daty otrzymania e-maila, przyjmuje się zmienione OWH za zaakceptowane. LWS GROUP S.R.O. powiadomi osobno użytkowników e-mailem zawierającym nowe warunki z osobną informacją o znaczeniu terminu dwutygodniowego.
Ogólne Warunki Handlowe mogą zostać zmienione również i bez uprzedniej zapowiedzi dla przyszłego pośrednictwa nowych rezerwacji. Obowiązują warunki dla konkretnego nowego pośrednictwa.

13. Pozostałe postanowienia


13.1 Niniejsze OWH są zbiorczym porozumieniem między LWS GROUP S.R.O. i użytkownikiem. Nie istnieją żadne inne postanowienia uzupełniające.
13.2 Obowiązuje prawo Republiki Słowacji z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowe Sprzedaży. Jeśli złożyli Państwo zamówienie jako konsument i w chwili Państwa zamówienia Państwa stałym miejsce pobytu jest inny kraj, wtedy zastosowanie obowiązujących przepisów tego kraju ze zdania 1 wyboru prawa pozostaje nienaruszone. Wyłączną właściwością miejscową sądu jest Bratysława, o ile użytkownik jest handlowcem w rozumieniu kodeksu handlowego lub przy wnoszeniu pozwu nie posiada stałej siedziby lub miejsca zamieszkania w Słowacji. Ustalone prawem właściwości miejscowe sądów pozostają nienaruszone.
13.3 W przypadku, gdy postanowienia tych OWH okazałyby się lub stałyby się nieskuteczne, nie ma to wpływu na pozostałe ustalenia.


LWS GROUP S.R.O.

Karpatské námestie 10A

831 06 Bratysława

Słowacja

III. Ogólne Warunki Handlowe oferentów wycieczek i innych usług turystycznych

 

1. Wstęp


Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe części III stosowane są do wszelkich umów, które są zawierane między oferentami i użytkownikami za pośrednictwem platformy.

2. Wiarygodne dane


Prezentowane przez platformę dane muszą być wiarygodne. Oferent zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub wykluczenia użytkownika z udziału w usłudze oraz zażądania odszkodowania w wysokości kosztów anulacji według punktu 11 niniejszej części III OWH, jeśli użytkownik podał błędne informacje.

3. Pojawienie się w miejscu spotkania i dotrzymanie postanowień


Za punktualne pojawienie się w wyznaczonym miejscu spotkania odpowiedzialni są Państwo. Jeśli dojeżdżają Państwo na wycieczkę z zagranicy, wtedy są Państwo wyłącznie odpowiedzialni za wymagane dokumenty podróży (paszport itp.), przestrzeganie przepisów zdrowotnych itp.

4. Dodatkowe warunki udziału i przewozu


Jeśli oferent dodatkowo do ogólnych warunków umowy według tej części III uzgodnił w umowie z Państwem kolejne warunki uczestnictwa lub transportu, wtedy za dotrzymanie tych dodatkowych warunków uczestnictwa lub transportu są Państwo odpowiedzialni sami. Oferent zastrzega sobie prawo do wykluczenia z imprezy uczestników, którzy nie spełniają tych warunków.

5. Charakter wiążący zapytania


Umowa między Państwem, względnie Państwa użytkownikiem z pośrednictwa oraz oferentem wchodzi w życie z przyjęciem Państwa wiążącego zapytania przez oferenta. Jeśli rezerwują Państwo wycieczkę lub inną imprezę, wtedy przedstawiają Państwo oferentowi wiążącą ofertę wobec której Państwo lub Państwa użytkownik z pośrednictwa są związani przez 5 dni roboczych. Jeśli oferent przyjmie Państwa ofertę w tym terminie, wtedy umowa staje się wiążąca. Państwo lub Państwa użytkownik z pośrednictwa otrzymują tę informację mailem.

6. Płatność


Uzgodniona cena rezerwacyjna za usługę, w której pośredniczył LWS GROUP S.R.O. jest wymagalna wraz ze sfinalizowaniem umowy. Resztę kwoty dopłacają Państwo według wytycznych danej atrakcji dostępnych na platformie.

7. Informacje o prawie do odwołania


Oferent informuje, że według przepisów prawa, w przypadku umów o usługi turystyczne, które zostały zawarte wirtualnie lub na odległość (np. poprzez platformę), nie przysługuje odwołanie, lecz jedynie prawa do odstąpienia i wypowiedzenia.

8. Odpowiedzialność własna i ubezpieczenie


W cenie usług nie ma ubezpieczenia. Za wystarczającą ochronę ubezpieczeniową odpowiedzialni są Państwo. Zapotrzebowanie na ubezpieczenie zależy od zarezerwowanej imprezy. Oferent może oferować ubezpieczenie w atrakcjach oferowanych na platformie, jeśli treść atrakcji o tym stanowi.

9. Niezapłacone usługi


Jeśli Państwo lub Państwa użytkownik z pośrednictwa za zarezerwowaną usługę nie płacą odpowiednio do uzgodnionych warunków płatności, pomimo, że oferent jest gotów i w stanie do prawidłowego wywiązania się ze świadczenia umownej usługi, a brak jest podstaw prawnych lub umownych do prawa zatrzymania przez Państwa lub użytkownika z Państwa pośrednictwa, wtedy oferent po monicie i wyznaczeniu terminu ma prawo według punktu 11 do odstąpienia od umowy i obciążenia Państwa lub Państwa użytkownika z pośrednictwa kosztami odstąpienia.

10. Wymiana informacji


Wszelkie informacje między Państwem lub Państwa użytkownikiem z pośrednictwa a oferentem podawane są przez platformę. Przy tym, w celu szybkiego załatwienia sprawy zaleca się używania wyłącznie formularzy z LWS GROUP S.R.O..

11. Wytyczne anulacyjne


11.1 Jeśli rezygnują Państwo z imprezy (dokonują anulacji), obowiązują warunki storno, które zostały podane w opisie produktu oraz na Państwa potwierdzeniu. LWS GROUP S.R.O. radzi użytkownikowi uważnie przeczytać informacje zawarte w opisie produktu.
11.2 Jeśli opis produktu Państwa oferenta nie przewiduje innych warunków anulacji, wtedy obowiązują następujące opłaty anulacyjne narzucone przez oferenta usług turystycznych:
a. do 72 godzin przed rozpoczęciem imprezy: zwrot w całości
b. po 72 godzinach przed rozpoczęciem imprezy lub przy niepojawieniu się: brak zwrotu
11.3 Państwu oraz Państwa użytkownikowi z pośrednictwa przysługuje w każdym przypadku prawo do poinformowania oferenta, że szkody nie miały wcale miejsca lub były znacznie niższe niż żądany przez oferenta ryczałt.
11.4 Oferent zastrzega sobie prawo do żądania zamiast wcześniej wspomnianych ryczałtów konkretnego odszkodowania, o ile oferent udowodni, że wystąpiły u niego znacznie wyższe koszty niż w zastosowanym ryczałcie. W takim przypadku, oferent jest zobowiązany do konkretnego określenia i udokumentowania żądanych odszkodowań przy uwzględnieniu zaoszczędzonych wydatków i ewentualnego innego wykorzystania usług.
11.5 Zwrot realizowany jest w zastosowanym środku płatniczym. W przypadku kart kredytowych z obciążeniem miesięcznym kwota zostanie zaksięgowana na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Dokładna data zwrotu zależy od umowy o kartę kredytową. Zwrot poprzez konto bankowe następuje w ciągu siedmiu dni bankowych.

 

12. Skargi i reklamacje

 

12.1. W ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od zakończenia aktywności Użytkownik może poprosić LWS GROUP S.R.O. o rozpoczęcie procesu reklamacyjnego, jeśli doszło do problemów, zaniedbań czy narażeń ze strony organizatora atrakcji lub aktywność różniła się od informacji zawartych na stronie. Skargi lub reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

12.2. Reklamacja powinna zostać złożona na adres emailowy: sklep.lifewillshowpl@gmail.com wraz z wszelkimi dowodami mogącymi pomóc w procesie reklamacyjnym wraz z podanymi dokładnymi terminami, miejscem i uczestnikami aktywności oraz danymi kontatkowymi.

12.3. LWS GROUP S.R.O. dołoży wszelkich starań w procesie reklamacyjnym, aby spróbować zgłoszone problemy rozwiązać drogą mediacji. Pracownik naszego zespołu skontaktuje się z Użytkownikiem najszybciej jak to możliwe.

12.4. LWS GROUP S.R.O. zobowiązuje się do przedstawienia stanowiska Oferenta w ciągu 30 dni od daty wpływu skargi lub reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu skargi lub reklamacji.

12.5. LWS GROUP S.R.O. informuje, iż nie jest stroną umowy wiążącej Oferenta i Użytkownika, a odpowiedzialność naszej spółki została określona w niniejszych warunkach handlowych w dziale II pkt. 9 i jedynie będzie dążyć do polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Użytkownikiem a Oferentem.

13. Odmowa nadzwyczajna


Oferent ma prawo bez przestrzegania terminu odmowy odmówić aktywności do uzgodnionego terminu, jeśli sytuacja pogodowa, działania urzędowe, strajki lub inne nieprzewidziane lub nieuniknione okoliczności zewnętrzne (w szczególności siła wyższa) uniemożliwiają realizację aktywności lub znacznie ją utrudniają lub jej zagrażają. W tym przypadku wpłacona cena zostaje zwrócona.

14. Wykluczenie z udziału


Oferent jest uprawniony do niedopuszczenia Państwa do jakiejś imprezy, względnie do wykluczenia Państwa z niej, jeśli Państwa osoba nie spełnia warunków udziału lub Państwa ewentualny udział zagrażałby Państwu lub innym lub w istotny sposób zakłóciłby realizację tej imprezy. Obowiązuje to odpowiednio dla użytkownika z Państwa pośrednictwa. W takich przypadkach wpłaconej ceny nie zwraca się.

15. Zmiany programu


Oferent ma oprócz tego prawo do wprowadzania nieistotnych zmian w programie, jeśli jest to konieczne z nieprzewidzianych lub nieuniknionych okoliczności.

16. Pozostałe warunki


Pozostałe warunki lub regulacje rozbieżne znajdują się przy każdym z zakładek.

17. Strefa czasowa


Do obliczeń czasowych i terminowych miarodajna jest strefa czasowa oferenta.

18. Odpowiedzialność oferenta wycieczki lub usługi turystycznej


Oferent odpowiada za swe usługi według aktualnie obowiązującego prawa, przy czym odpowiedzialność, o ile pozwala na to obowiązujące prawo, jest wykluczona.

19. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych


Ogólne Warunki Handlowe oferentów wycieczek i innych usług turystycznych wg części III mogą w każdej chwili i bez uprzedniego zapowiedzenia zostać zmienione dla przyszłych rezerwacji. Obowiązują warunki dla konkretnej rezerwacji. Użytkownik nie ma prawa do roszczeń do tego, aby przyszłe rezerwacje były zawierane na aktualnie obowiązujących warunkach.